1. Hon Kesa Gatame
  2. Kami Shio Gatame
  3. Kata Gatame
  4. Kuzure Kami Shio Gatame
  5. Kuzure Kesa Gatame
  6. Kuzure Tate Shio Gatame
  7. Kuzure Yoko Shio Gatame
  8. Makura Kesa Gatame
  9. Tate Shio gatame
  10. Ushiro Kesa Gatame
  11. Yoko Shio Gatame